Adatkezelés

Ennek szükségességét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) írja elő.

Adatkezelő: Molnár Balázs egyéni vállalkozó

Székhely: 5600 Békéscsaba, Bartók B. út 37/A. IV. em. 15.

E-mail: m-design(at)m-design.hu

Telefonszám: +36303396328

Adószáma: 66122276-1-24

Az adatkezelés célja: a megrendelésekkel kapcsolatos e-mail küldése, információ és árajánlat küldés, weboldalak és a hozzá tartozó adatbázisok, valamint elektronikus postafiókok tárolása - webhost szolgáltatás.

Ügyfeleink weboldalait, adatbázisait, valamint elektronikus levelezését a DoclerWeb Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7.) szervertermeiben elhelyezett megfelelő adatvédelmi szolgáltatásokkal ellátott szervereinken tároljuk. A szerverekhez kizárólag Molnár Balázs egyéni vállalkozó (5600 Békéscsaba, Bartók B. út 37/A. IV. em. 15.) fér hozzá. Az adatmentések Molnár Balázs egyéni vállalkozó (5600 Békéscsaba, Bartók B. út 37/A. IV. em. 15.) kizárólag személyes használatra fenntartott, más által nem elérhető és adatvédelmi szolgáltatásokkal ellátott számítógépein találhatók. Szerződéses partnereink az általunk biztosított webhost szolgáltatáshoz saját, korlátozott jogosultságú hozzáférést kapnak, melyekkel úgynevezett Webmail, MySQL adatbázis, FTP, POP3, SMTP, IMAP, Cron, protokollokat és/vagy szolgáltatásokat használhatnak, érhetnek el. Az átadott hozzáférések teljes biztonságáért kizárólag ügyfeleink, képviselőik, alkalmazottjaik felelnek. A bizonyíthatóan nem megfelelő adatkezelésből, incidensből származó mindenféle felelősség, kár, adatvesztés, adatszivárgás kizárólag a hozzáféréseket átvevő személy(eke)t terhelik, ezekért ilyen esetekben NEM tudunk felelősséget vállalni. Vállalkozásunk folyamatosan mindent megtesz azért, hogy ügyfeleink adatai teljes biztonságban legyenek, az adatlopás, feltörés elleni védekezésre felkészültünk és incidens esetén a lehető legrövidebb időn belül reagálunk, az eseményeket rögzítjük és dokumentáljuk.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: megrendelések esetén a számviteli törvény szerint 7 évig tároljuk, egyéb esetben a téma lezárását követően azonnal töröljük. A számviteli bizonylatokon szereplő adatokat szerződéses könyvelőnk is kezeli: Marton és Társa Bt. 5661 Újkígyós, Madách u. 9. Adószám: 20857907-2-04. A szállítást igénylő megrendelésekhez tartozó személyes adatokat a Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. Adószám: 10901232-2-44 is kezeli. A weboldalon keresztül küldött üzeneteket, valamint más elektronikus úton érkező leveleket addig tároljuk, amíg az érintett másképp nem rendelkezik.

Következő személyes adatokat kezeljük az alábbi célból.

Név: személy megszólítása, megrendelés, számlázás

E-mail cím: levelezés válaszadási lehetőségére

Telefonszám: időpontok egyeztetése, visszajelzések

Webes hozzáférések, szolgáltatások: protokollok, felhasználó nevek, jelszavak

Nem küldünk kéretlen hírlevelet. A tárolt adatokat nem adjuk át senkinek és nem használjuk fel marketing célokra sem. A levelezést annak lezárása után haladéktalanul töröljük.

A weboldal működésével kapcsolatos általános adatvédelmi tájékoztató

A kezelt adatok: A portál látogatása során, a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Érintett hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Érintett által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól. A cookiek elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe.

Szervezetünk hírlevél-szolgáltatást jelenleg nem üzemeltet. Az „kapcsolat” menüponton keresztül teremthet kapcsolatot szervezetünkkel. Az elektronikus kapcsolattartás kezdeményezése során – ha felveszi velünk a kapcsolatot – esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek.

Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az adatvédelmi törvényt szem előtt tartjuk.

Az adatkezelés célja: A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot a szolgáltatások működtetése, illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük.

A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra, valamint jogszabályban meghatározott feladataink ellátása során használjuk fel.

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett által önként megadott adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri törlését: Minden más adat – e-mail címe és az önként megadott információk – törlődnek. A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

A hozzáférés joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való joga
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
– az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei
Amennyiben az Érintettet tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
– Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését
– Hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését. Visszavonhatja hozzájárulását.
– Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.
– A Felhasználó személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki – vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
– a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
– a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
– az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az Adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

Adatvédelmi főhatóság
Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat(at)naih.hu